top of page

Kniha pravidiel

Obsah

 

1.    SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

1.1      Speedové (rýchlostné) disciplíny JEDNOTLIVCOV

1.1.1       Single Rope Speed 1x30s.

1.1.2       Single Rope Speed 1x180s.

1.1.3       Single Rope Jump 1x30s. (Novice)

1.1.4       Single Rope Cross Open 1x30s. (Novice)

1.2      Speedové disciplíny DVOJÍC

1.2.1       Double Unders (Dvojšvihy) 2x30s.

1.3      Speedové disciplíny TÍMOV

1.3.1       Single Rope Speed Relay (štafeta)

1.4      Freestylové disciplíny

1.4.1       Single Rope Freestyle

1.4.2       Single Rope Pairs Freestyle (Freestyle v pároch)

1.5      Double Dutch disciplíny

1.5.1       Double Dutch Speed 1x30s.

1.5.2       Double Dutch Speed Relay 3x40s (štafeta)

1.6      Signály

1.7      Chybný štart

1.8      Švihadlá

1.9      Odstúpenie

1.10    Zranenia

1.11    Súťažná plocha

2.    SÚŤAŽIACI

2.1      Rozdelenie súťažiacich

2.2      Počet súťažiacich a tímov

2.3      Súťažné oblečenie

3.    ROZHODCOVIA

4.    VÍŤAZ

 

 

1. SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

 

Súťažné disciplíny sú rozdelené nasledovne:
 

 • Podľa pohlavia

- Muži
- Ženy
- Open (Mix) – vysvetlenie v kapitole 2. SÚŤAŽIACI

 

 • Podľa veku

- od 6– 8 rokov
- od 9 – 11 rokov
- od 12 – 14 rokov
- od 15 – 17 rokov
- od 18+

 • Novice (Začiatočníci) - do tejto kategórie sa môžu zaregistrovať len tí súťažiaci, ktorí sa nezúčastnili doposiaľ žiadnej súťaže organizovanej Slovenským Jump Rope Zväzom

- od 6– 8 rokov

- od 9 – 11 rokov

- od 12 – 14 rokov

- od 15 – 17 rokov

- od 18+

1.1 Speedové (rýchlostné) disciplíny JEDNOTLIVCOV

1.1.1 Single Rope Speed 1x30s


Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu, kde jednotlivec reprezentujúci svoj klub skáče speedovým krokom (striedavo) po dobu 30 sekúnd čo najrýchlejšie. Počíta sa len pravá noha. Ráta sa len čistý/správny preskok cez švihadlo. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas.

 

videjko

 

1.1.2 Single Rope Speed 1x180s

Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu, kde jednotlivec reprezentujúci svoj klub skáče speedovým krokom (striedavo) po dobu 3 minút čo najrýchlejšie. Počíta sa len pravá noha. Ráta sa len čistý/správny preskok cez švihadlo. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas.

 

videjko

1.1.3 Single Rope Jump 1x30s (znožmo)

Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu spadajúcu do kategóri NOVICE (Začiatočník), kde jednotlivec reprezentujúci svoj klub skáče znožmo po dobu 30s čo najrýchlejšie. Ráta sa len čistý/správny preskok cez švihadlo. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas.

videjko

1.1.4 Single Rope Cross Open 1x30s (vajíčka)

Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu spadajúcu do kategóri NOVICE (Začiatočník), kde jednotlivec reprezentujúci svoj klub skáče cross - open (vajíčka) po dobu 30s čo najrýchlejšie. Ráta sa len čistý/správny cross, tzv. vajíčko. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas.

videjko

1.2 Speedové disciplíny DVOJÍC

1.2.1 Double Unders (Dvojšvihy) 2x30s

Jedná sa o rýchlostnú súťažnú disciplínu, kde dvaja reprezentujúci svoj klub skáču dvojšvihy (double unders) po dobu 1 minúty a to tak, že sa určí prvý a druhý skákajúci. Prvý skáče 30s a po zvukovej nahrávke (swith = výmena) prestáva skákať prvý a začne skákať po dobu ďalších 30s druhý v poradí. Počítajú sa len čisté/správne preskoky, čiže keď pri jednom skoku skákajúceho podšvihne švihadlo dvakrát. 1 preskok = 1 bod.  Výsledné skóre predstavujú spočítané body oboch členov tímu.

 

videjko

1.3 Speedové disciplíny TÍMOV

1.3.1 Single Rope Speed Relay (štafeta)

Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu, v ktorej 4-členný tím reprezentujúci svoj klub skáče speedovým krokom (striedavo) po dobu 2 minút a to tak, že sa po 30 sekundách vystrieda celý 4-členný tím. 1. Skokan [A] = 30 s, (switch) 2. [B] = 30s, (switch) 3. [C] = 30s, (switch) 4. [D]  = 30s. Poradie si vopred stanoví daný tím. Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov celého tímu. Body každého člena tímu sa spočítavajú. V prípade, že sa jeden z tímu pomýli, pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo. Ráta sa len pravá noha.

videjko

1.4 Freestylové disciplíny

1.4.1 Single Rope Freestyle

Ide o disciplínu voľný štýl. Súťažiaci v rozmedzí 45 s až 75 s prezentuje svoju zostavu na hudbu (Ak nie je v súťažných prepozíciách stanovené inak). Zostava obsahuje rôzne variácie trikov so švihadlom, krokové prvky, silové, resp. gymnastické zručnosti (power skills), tanečné či iné pohyby po pódiu. Kreativite sa medze nekladú. J Maximálny počet bodov, ktorý súťažiaci môže získať je 10 bodov.

V tejto disciplíne sa hodnotí:

 • Prezentácia – hodnotí sa ako sa súťažiaci odprezentuje - plynulosť a čistota prevedenia prvkov, originalita a pútavosť zostavy. Hodnotí sa celkový dojem.

 • Obsah – tu sa hodnotí náročnosť a hustota trikov. Jednotlivé triky sú rozdelené do 5 kategórií:

  •  Basic (základné triky)

  •  Level 1

  •  Level 2

  •  Level 3

  •  Level 4

 • Pohyb po pódiu – súťažiaci musí prejsť počas svojej zostavy cez 4 kvadranty.

 • Počet chýb, za ktoré sa strhávajú body.

 • Povinné prvky – zoznam povinných prvkov nájdete v prílohe.

 

videjko

1.4.2 Single Rope Pairs Freestyle (Freestyle v pároch)

Platí to isté ako pri disciplíne Single Rope Freestyle (1.4.1), avšak hodnotí sa navyše aj synchronizácia, keďže ide o voľný štýl v pároch.

 

videjko

1.5 Double Dutch disciplíny

1.5.1 Double Dutch Speed 1x30s

Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu, v ktorej 3-členný tím reprezentujúci svoj klub skáče speedovým krokom (striedavo) po dobu 30 sekúnd. V tejto disciplíne sú dvaja stály točiaci double dutche a jeden skákajúci. Počíta sa len ľavá noha. Ráta sa len čistý/správny preskok cez švihadlo. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas.  

video

1.5.2Double Dutch Speed Relay 3x40s (štafeta)

 Ide o rýchlostnú súťažnú disciplínu, v ktorej 3-členný tím reprezentujúci svoj klub skáče speedovým krokom (striedavo) po dobu 2 minút. V tejto disciplíne sa striedajú členovia tímu po 30 sekundách a to tak, že si vopred určia poradie v akom budú jednotliví členovia tímu točiť a skákať. 3-členný tím A, B a C. Prvých 30 sekúnd točia B, C a A skáče. Po zaznení „switch (výmena)“ A vymieňa B, ktorý ide skákať ďalších 30 sekúnd. Po opätovnom zaznení slova „switch“ B vymieňa C a C skáče posledných 30 sekúnd. Počíta sa len pravá noha. Ráta sa len čistý/správny preskok cez švihadlo. Ak sa súťažiaci pomýli (napr. zamotá do švihadla, nepreskočí švihadlo a pod), pokračuje sa s počítaním ďalšieho správneho preskoku cez švihadlo.  Jeden preskok = 1 bod. Cieľom je nazbierať čo najviac bodov za daný čas. Body sa spočítavajú.

video

1.6 Signály

 

Na odštartovanie súťažiacich sa používa zvuková nahrávka, ktorá je v angličtine. Ako prvé zaznie názov súťažnej disciplíny, následne „Judges ready“? (Rozhodcovia pripravení?) – „Jumpers ready“ (Súťažiaci pripravení?) – „Set“ (Pozor) – „Pípnutie“ (ako signál odštartovania). Počas priebehu súťažného kola je v pravidelných intervaloch ohlásený ubehnutý čas v angličtine pre informáciu skokanov i rozhodcov. Na konci súťažného kola zaznie Zvukový signál, ktorý prezentuje zastavenie.

Zvukové nahrávky nájdete tu

 

1.7 Chybný štart

 

Ak sa začne súťažiaci hýbať (napr. pohyb so švihadlom alebo začne skákať) ešte pred pípnutím zvukovej nahrávky, ráta sa mu to ako chybný štart.

 

1.8 Švihadlá

 

Je dovolené používať akýkoľvek typ švihadla (rýchlostné švihadlo, lanové švihadlo, káblové švihadlo, korálkové švihadlo, švihadlo s predĺženými rúčkami či s krátkymi rúčkami a pod.). Ak sa počas súťaženia roztrhne švihadlo, je možné požiadať o tzv. re-jump, čiže ísť od znova. Avšak súťažiaci musí po celú dobu trvania heatu ostať na súťažnej ploche, inak mu nebude táto možnosť dovolená.

 

1.9 Odstúpenie

 

V prípade, že sa jednotlivec alebo tím alebo člen tímu nedostaví minútu (1) po zavolaní na súťažnú plochu, chápe sa tento akt za odstúpenie od súťaže a jednotlivec alebo tím nemôžu ďalej pokračovať v súťažení v danej disciplíne.

 

1.10 Zranenia

 

V prípade, že počas súťaženia sa nejaký súťažiaci zraní tak, že nemôže pokračovať ďalej v súťaži, započítavajú sa len tie body, ktoré získal pred zranením.

V prípade, že došlo k zraneniu tesne pred súťažou, nie je povolený náhradník. Jednotlivec alebo tím od súťaže odstupuje.

V prípade, že došlo k zrazeniu týždeň a viac pred súťažou, môže si jednotlivec alebo tím nájsť náhradníka. Avšak daný náhradník musí byť členom klubu, ktorý reprezentuje „zranený/á“.

1.11 Súťažná plocha

 

Súťažnou plochou sa chápe plocha, ktorá je pripravená na rope skippingovú súťaž. Takáto plocha má označené 4 a viac polí 6x6m pre rýchlostné disciplíny a 1 a viac polí 12x12m pre freestylové. Tieto polia sú určené pre jednotlivých súťažiacich a tímy. Jeden súťažiaci / jeden tím = jedno pole, z ktorého počas súťaženia nemôže vyjsť a ani švihadlo nemôže presiahnuť pole.

 

2. SÚŤAŽIACI

 

Súťažiacim môže byť každá žena alebo muž vo veku od 6 – 18 a viac rokov, ktorá /ý je členom klubu oficiálne prihlásenom do rope skippingovej súťaži. Súťažiaci sa môže zúčastniť každej súťažnej disciplíny len raz. Nesmie reprezentovať viacero klubov naraz.

2.1 Rozdelenie súťažiacich

Súťažiaci sa rozdeľujú:
 

 • Podľa pohlavia
  - Muži
  - Ženy
  - Open (Mix) – v každej jednej súťažnej disciplíne sa nachádza kategória Open, ktorá umožňuje súťažiacim v prípade, ak by sa zúčastnil malý počet súťažiacich, súťažiť spolu (muži, ženy spolu).

   

 • Podľa veku
  - od 6 – 8 rokov
  - od 9 – 11 rokov
  - od 11 – 14 rokov
  - od 15– 17 rokov
  - od 18+
  - Open (Mix) – táto kategória je určená pre tých, ktorí súťažia v pároch alebo v štafetách a nemajú „parťáka“ v ich vekovej úrovni. V tomto prípade však budú súťažiaci rozdelení do kategórie podľa veku podľa najstaršieho člena tímu

 

2.2 Počet súťažiacich a tímov

 

Minimálny počet súťažiacich v kategórií Súťaž jednotlivcov a dvojíc je 6 súťažiacich z troch rôznych klubov.

Minimálny počet tímov v štafetových disciplínach je 3 tímy z troch rôznych klubov.

 

2.3 Súťažné oblečenie

Súťažiaci môžu mať oblečené akékoľvek športové oblečenie, ako napríklad tepláky, tričko, tenisky, avšak je prísne zakázané mať na oblečení urážajúce, dehonestujúce, ponižujúce, rasistické, anti-politické nápisy, nadávky či obrázky.

Súťažiaci nemôžu počas súťaženia mať na sebe žiadne šperky ako náušnice, prstene, náramky, retiazky a pod. z dôvodu rizika zranenia. Ak sa z nejakého dôvodu napr. náušnice nedajú dať dole, musia byť prelepené lepiacou páskou, aby nehrozilo zachytenia švihadla o daný šperk. Pri nedodržaní tohto pokynu, nebude súťažiaci pripustený k súťaženiu.

 

3.ROZHODCOVIA

 

Rozhodcom na rope skippingovej súťaži je ten, ktorý úspešne absolvoval rozhodcovský kurz (judge training) Level 1 (speed a presentation) Level 2 (content) organizovaný World Jump Rope Federáciou.

 1. Speedové discplíny – pri každej speedovej disciplíne sú pri jednom speedovom poli 2 rozhodcovia a 1 hlavný rozhodca.

 2. Freestyle disciplíny – pri freestylových disciplínach sú 5 rozhodcovia, z toho dvaja hodnotia prezentáciu, 2 obsah a 1 hlavný rozhodca, ktorý počíta chyby a povinné prvky.  

Rozhodca na súťaži má na sebe tričko s nápisom Rozhodca / Judge a je pridelený k súťažiacim z iných klubov.

Každá škola/klub/združenie, ktoré sa chce zúčastniť rope skippingovej súťaži musí poskytnúť min. jedného rozhodcu freestyle rozhodcu a dvoch speed rozdhocov.

4.VÍŤAZ

 

Víťaz je jednotlivec alebo tím, ktorý naskákal za daný časový limit najviac preskokov, resp. ktorý získal za daný časový limit najviac bodov alebo ten, ktorý predviedol najlepšie ohodnotenú freestylovú zostavu.

Cenou pre víťaza je medaila, príp. vecné ceny poskytnuté sponzormi súťaže.

bottom of page