top of page

Členstvo

Kópiu stanov zväzu na stiahnutie nájdete tu.

Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s poslaním, stanovami a predmetom činnosti zväzu. Členstvo vo zväze vzniká dňom potvrdenia prihlášky Správnou Radou.

 

Športové kluby, ktoré sa venujú skákaniu cez švihadlo / jump ropu / rope skippingu, sa môžu registrovať ako kolektívny člen. Zároveň športový klub registruje svojich členov ako evidovaného člena. Podľa počtu evidovaných členov sa klub môže podieľať svojimi hlasmi na rozhodovaní v rámci Valného zhromaždenia. 

 

Jednotliví športovci (športovci, ktorí nie sú členom žiadneho športového klubu) sa môžu registrovať ako individuálny člen, avšak nemajú žiadne hlasovacie práva. 

Výhody členstva:

 • možnosť podieľať sa na rozvoji jump ropu na Slovensku

 • budete mať informácie o súťažiach, workshopoch, kempoch, kurzoch a iných eventoch medzi prvými

 • stanete sa členom jump rope komunity, v rámci ktorej si môžete navzájom zdieľať svoje skúsenosti a rozvíjať tak seba, ako aj svojich členov. 

 • účasť na súťažiach, workshopoch, kurzoch, ... bude pre členov zväzu cenovo zvýhodnená

Ako sa stať členom a výška členských poplatkov:

Vyplníte prihlášku a po schválení prihlášky zaplatíte členský príspevok.

Evidovaný člen (t.j. člen v športovom klube) = 5€ / kalendárny rok

Individuálny člen = 5€ / kalendárny rok

INDIVIDUÁLNY ČLEN

Odoslaním elektronickej prihlášky udeľujem výslovný súhlas občianskemu združeniu Slovenský Jump Rope Zväz, aby spracovával osobné údaje prihlasovaných osôb.

Prehlasujem, že ako správca týchto osobných údajov mám od všetkých prihlasovaných osôb alebo ich zákonných zástupcov súhlas so spracovávaním osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie a taktiež mám súhlas s poskytnutím týchto údajov Slovenskému Jump Rope Zväzu. 

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na tejto webstránke v sekcii GDPR. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa týka hlavne:

 1. zhotovovania fotografií a video záznamov z akcií, ktoré organizuje zväz, a to pre účely evidencie, archivácie a propagácie zväzu a jeho akcií, vrátane zverejňovania týchto fotografií a video záznamov, vrátane mien a priezvisk na webových stránkach zväzu, na jeho sociálnych sieťach, propagačných materiáloch, v publikáciách, v miestnom i regionálnom tisku a pre iné obdobné účely súvisiace s bežným chodom zväzu.
  Osobné údaje budú spracovávané a zverejňované po dobu 20 rokov. 
  Osobné údaje budú ďalej po dobu trvania existencie zväzu archivované výhradne na účely archivácie, historického a vedeckého výskumu. 

 2. Spracovávania mena a priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, telefónneho čísla a emailovej adresy evidovaného člena, a to pre účely identifikácie v rámci organizácie, príp. pre identifikáciu v organizáciach, kde je zväz členom, ďalej pre účely vedenia evidencie kontaktov pre komunikáciu súvisiacu s bežným chodom zväzu. 

 3. Spracovávania mena a priezviska, telefónneho čísla a emailovej adresy kontaktnej osoby pre účely vedenia evidencie a pre komunikáciu súvisiacu s bežným chodom zväzu.  

bottom of page